Hướng dẫn Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ có mã của CQT như hóa đơn điện tử trên phần mềm Meinvoice

Khách hàng lần đầu sử dụng phần mềm

Bước 1: Đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với CQT

Để quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có mã CQT, kế toán cần đăng ký sử dụng phiếu xuất kho với cơ quan thuế (bước này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất).Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT: Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọnCác chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.

Bước 2. Khởi tạo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ có mã CQT

Chọn mẫu phiếu xuất kho.Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tửC thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Khách hàng đang sử dụng phần mềm  
Bước 1: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, tích chọn Các chứng từ được in, phát hành, xử lý như hóa đơn.

 • Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT:
  • Chọn Thay đổi thông tin.
  • Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọnCác chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.

 

Bước 2: Chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu phiếu xuất kho nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hoặc khởi tạo mẫu phiếu xuất kho mới

 • Chọn mẫu phiếu xuất kho.

 • Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
  • C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

 

 • Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn.

Lập và phát hành phiếu xuất kho khi có phát sinh

Khi đơn vị có phát sinh phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán thực hiện như sau:

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ có mã CQT 
 • Vào phân hệ Hóa đơnPhiếu xuất kho, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu/Lưu và Phát hành.

 Lưu ý: Có thể thiết lập thêm thông tin hiển thị trên giao diện lập hóa đơn phục vụ công tác quản lý (thông tin này không hiển thị trên hóa đơn)

2. Gửi phiếu xuất kho cho cơ quan thuế cấp mã
 • Tích chọn Gửi CQT cấp mã.
 • Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi phiếu xuất kho được cơ quan thuế cấp mã.

 

 • Nếu chưa gửi Phiếu xuất kho cho CQT cấp mã ngay khi phát hành thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi CQT cấp mã.
3. Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng  
 • Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng khi phát hành, chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi Phiếu xuất kho được CQT cấp mã.

 

 • Nếu chưa tích chọn để chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi nhận được mã của CQT thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi.

Lưu ý:Có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho CQT cấp mã từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho đã được cấp mã cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng từ danh sách phiếu xuất kho.

Khách hàng đang sử dụng phần mềm  
Bước 1: Lập tờ khai đăng ký thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử, tích chọn Các chứng từ được in, phát hành, xử lý như hóa đơn.

 • Thực hiện tương tự như đăng ký sử dụng hóa đơn có mã CQT:
  • Chọn Thay đổi thông tin.
  • Tại mục 4. Loại hóa đơn sử dụng, tích chọnCác chứng từ được in, phát hành và quản lý như hóa đơn.

 Bước 2: Chuyển đổi mẫu phiếu xuất kho đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP lên mẫu phiếu xuất kho nghị định 123/2020/NĐ-CP.Hoặc khởi tạo mẫu phiếu xuất kho mới

 • Chọn mẫu phiếu xuất kho.

 • Khai báo các thông tin cần thiết để khởi tạo mẫu phiếu xuất kho: Chương trình tự động điền thông tin mẫu số và 4 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:
  • Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
  • C thể hiện phiếu xuất kho điện tử có mã.
  • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch.
  •  Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:  Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
  • Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

 

 • Sau đó, thực hiện tương tự khởi tạo mẫu hóa đơn.

Lưu ý: Có thể thiết lập hiển thị thêm thông tin trên phiếu xuất kho.

Lập và phát hành phiếu xuất kho khi có phát sinh

Khi đơn vị có phát sinh phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán thực hiện như sau:

1. Lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ có mã CQT
 • Vào phân hệ Hóa đơnPhiếu xuất kho, nhấn Thêm mới.
 • Khai báo các thông tin trên phiếu xuất kho, sau đó nhấn Lưu/Lưu và Phát hành.

 Lưu ý: Có thể thiết lập thêm thông tin hiển thị trên giao diện lập hóa đơn phục vụ công tác quản lý (thông tin này không hiển thị trên hóa đơn)

2. Gửi phiếu xuất kho cho cơ quan thuế cấp mã
 • Tích chọn Gửi CQT cấp mã.
 • Tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng nếu muốn chương trình tự động gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi phiếu xuất kho được cơ quan thuế cấp mã.

 

 • Nếu chưa gửi Phiếu xuất kho cho CQT cấp mã ngay khi phát hành thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi CQT cấp mã.
3. Gửi phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng  
 • Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng khi phát hành, chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi Phiếu xuất kho được CQT cấp mã.

 

 • Nếu chưa tích chọn để chương trình tự động gửi Phiếu xuất kho cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng ngay sau khi nhận được mã của CQT thì có thể vào danh sách phiếu xuất kho để gửi.

Lưu ý:Có thể phát hành 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho cho CQT cấp mã từ danh sách phiếu xuất kho.Có thể gửi 1 hoặc hàng loạt phiếu xuất kho đã được cấp mã cho kế toán của cửa hàng/chi nhánh nhận hàng từ danh sách phiếu xuất kho. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo

0934688991